Johan Åhmans protestskrivelse

Översättning

sid 1

 

Hindrad av en svår och långsam sjukdom, som nu

över 1 års tid hållit mig instängd inom min

park, kan jag ej heller nu infinna mig redan

i dag till verkställande överläggning om ny-
byggnaden av de förfallna Tings- och Långe-
broar, vill därför härmed skriftligen
avlämna mina tankar. Som jag

1:o vill förmoda, att herr ingenjören Collin, då

han för några år sedan mot betalning var an-

modad att avväga Emåns fall och utmärka
alla de ställen, varigenom vattnets avlopp hin-

dras och stagnation på så många hemmans ägor
förorsakades, måste även ha anmärkt den

sandrevel som går tvärs över ån, nedan om
ovannämnda broar, nästan mitt för Huseby

och är så hög, att man ibland om sommaren
kan nästan gå torrskodd däröver, såsom ett
ställe som allt för mycket hindrar vattnet från

flödande, och därför bör borttagas och upprensas

till det djup, som ovanför är, helst då som
(..............?) eller vår när Emån flödar, hin-
drar vattnet att framkomma och tvingar

det, att gå tillbaka, och översvämma de ov-

anför belägna åkrar och ängar, vilket
som

2:o de gamla, som före vår tid anlagt dessa broar
nödvändigt måste ha (...............?) och därför
hellre med större kostnad anlagt broarna

där de nu befinnas (..........?) än att med
nybyggnad på sandreveln som fordrat min-
dre kostnad, skulle göra sina ovanför bo-

sid 2

 

ende medborgare allt för stor och kännbar

skada och intrång. Och som

3:o den grunden varpå dessa broar är uppförda,
måste av ålder vara så stadgad, och de nedersta var-

ven av eke-virket, som icke ruttnar, när det lig-

ger ständigt i vattnet, så tillhårdnat att nya

träbroar med säkerhet därpå kunna nybyg
gas, och vartill material icke fela ty varå

många till intet annat tjänliga ekar finns

icke på de flesta ställen i åker och ängar som

de förstöra. Och slutligen som

4:o om flyttning skulle ske och broarna på sandrev-

eln anläggas skulle ni allenast reveln

till visst djup försänka utan ock ny grund

av sten för broarna anlägga, vilket

torde fordra svåra kostnader än att allmo-

gen därvid i dessa svåra och penninglösa

tider skulle kunna uthärda.

Så protesterar jag alldeles mot broarnas
flyttning från det stället där de nu är be-

lägna, ty om flyttning skulle ske, broarna

på sandreveln anläggas, och vattnet således

undfå dubbelt hinder och motstånd, är jag säker

på att jag aldrig finge bära "lyx" ? på de under

prästgården lydande åkrar och ängar, och vore

ovisst, om jag icke av vatten i själva husen

översvämmades, som skett en gång före min tid

och nästan hade skett för några år sedan jag kom

hit, då starka strömmar gick över ladugården

sid 3

 
och storstugan uti mangården ikring (........
.......?)hava förväntats. Varför om någon
flyttning skulle tillstyrkas och beviljas, förbe-

håller jag mig, att därmed så länge måste
få anstånd, till dess jag i underdånighet
får vända mig till hans Kungl. Majt: be-

rätta alla omständigheter och dess nådigaste

utslag avvakta i en sak varpå så
mångas väl beror, men varigenom

också kronans ägor skulle kunna för-
därvas och ödeläggas.

Jag anhåller att detta måste för allmo-
gen in estentio uppläsas. Högsholm

d.10 aug. 1781

  Joh. Åhman