GC-VÄG ÖVER ÅN

Det har länge varit känt att trafiksituationen vid Tingebro inte är den bästa. Det är fullständigt livsfarligt för fotgängare och cyklister att färdas över bron. För att inte nämna de som mot allt förnuft försöker föra en barnvagn eller rullstol över till andra sidan. Riksväg 34 svänger både före och efter bron och räckena gör att sikten är dålig och som bilist har man inte stora möjligheter att se om någon går på bron.
En gång- och cykelbro över ån är absolut nödvändig.
Jag tänker mig att man kan bygga en bro från Majestensvägens förlängning över till andra sidan enligt skissen nedan. Gång och cykelvägarna vid Majestensvägen och Centrumstigen måste iordningställas, nr 1 och 2 ( de är ju redan förberedda), samt en liten snutt GC-väg på Kolsrumssidan. Röd markering
En bro ,Grön markering kunde sedan anläggas över ån med stöd av de stenblock som ligger i åfåran
alldeles i uppänden av den långsmala ön som ligger strax uppströms Tingebro.

Det roliga med det här vore att just på denna plats låg den första, i trakten, kända bron över Emån. När den anlades är okänt men den torde ha funnits redan på 1400-talet som komplement till det grunda vadstället som låg alldeles under dagens bro.
På 1790-talet byggdes en ny träbro i det läge den har idag och 1885-86 byggdes den i sten.
Vore det inte väldigt trevligt med en GC-bro just i detta historiska läge? Vyn man skulle se när man gick över bron och tittade upp mot Tingebro skulle inte enbart vara vacker utan även symbolisk då man ju skulle se just de brovalv med den blåa Emån under som utgör
Högsby kommuns vapen.

 

 

Tittar man på det lite mera i detalj så är det inte orimligt att genomföra den här tanken. Nedan visas en uppförstoring av området där gulmarkerat område är "allmän plats" i gällande detaljplan. Det innebär att kommunen vid behov har rätt att lösa in hela eller delar av området för att möjliggöra allmänhetens tillgänglighet. Tex. med en Gång- och cykelväg.

 

Den här idén har vid flera tillfällen under årens lopp framförts till Vägverket /Trafikverket men har ganska lättvindigt viftats bort som "ointressant" "orealistskt", "för långt från riksvägen" och "för dyrt". Och kommunen har ju heller inte råd.

Men i Kalmar byggde man en gång- och cykelbro mellen fängelset och västra stadsporten. Det lokala näringslivet och privatpersoner sponsrade bygget och alla som bidragit med pengar har en metallplakett fastskruvad i räcket med vederbörandes namn. Den bron hade inte blivit verklighet utan många sponsorer och alla som gått där vet vilket lyft det är för gångtrafiken till och från Kvarnholmen.

 

Skulle det vara så omöjligt att genomföra något liknande här?

Jag tycker i alla fall att ansvariga parter åtminstone borde ta förslaget i beaktande och utreda förutsättningarna innan man bestämmer sig.