Detta är en del av Jonas Collins projekteringsritning för den nya Tingebro. De gamla broarna är noggrannt inmätta och man ser tydligt alla timrade brokar, nr 1 till 5 utgör Tingebro och nr 6 till 17 utgör Långebro. Man ser tydligt att tex. kar nr 5 är trekantigt och vilar mellen två stenblock ute på den lilla, idag betydligt längre, ön strax uppströms nuvarande bron. Siffrorna på marken anger höjd värden i qvarter och decimaltum. (1 qvarter = 14.8 cm och 1 decimaltum = 2.5 cm). 0-nivån är angiven till vattenytan alldeles nedströms gamla bron.

De tre raka streckade linjer som utgår från Långebros östra ände är de tre alternativa sträckningar av den nya bron som Collin föreslog. När bron byggdes 1794 så valde man den västliga sträckningen.

Där den nya bron föreslås placeras ser man de sandrevlar som Johan Åhman talar om i sin protestskrivelse.

För en fullständig beskrivning av projekteringen, se "Projektering 1781, Beskrivning"

Nedan visas hur det ser ut om man lägger på Collins projektering på kommunens primärkarta
Passformen är mycket god